fbpx
info@necon.co

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie materiały lub informacje Strony ujawniającej zarówno handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, prawnie chronione i inne, zwane dalej ,, Informacjami poufnymi” ujawnione Odbiorcy w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek nośniku informacji ( w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej), Odbiorca zobowiązuje się:

 • Zachować w poufności;
 • Wykorzystać wyłącznie w celu realizacji Umowy;
 • Nie przekazywać ani nie ujawniać, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej, żadnej osobie z wyjątkiem:
  • Pracowników Odbiorcy wyznaczonych do realizacji Umowy, który potrzebuje takich informacji w związku z jej realizacją, pod warunkiem podpisania Zobowiązania o zachowaniu poufności,
  • Biegłych rewidentów Odbiorcy, jak również wszelkich innych osób lub organów uprawnionych lub zobowiązanych do posiadania dostępu do Informacji Poufnych w związku z działalnością Odbiorcy,
  • Przypadków, w których Odbiorca jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawniania, z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania strony ujawniającej przed dokonaniem takiego ujawnienia,
  • Osób trzecich zaangażowanych przez Odbiorcę do realizacji Umowy; wówczas Odbiorca bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie Informacji Poufnych osobom trzecim. Osoby podpisują Zobowiązanie o zachowaniu poufności.
 • Zapewnić ( przed ujawnieniem Informacji Poufnych), by wszelkie osoby i organy, o których mowa w pkt. 3, były świadome poufnego charakteru informacji Strony Ujawniającej oraz nałożyć na nie obowiązek zachowania poufności na warunkach niniejszej Umowy;
 • Nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celów Umowy;
 • Dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w pkt. 1, nie stosuje się:

 • Do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, w stosunku do których Odbiorca może wykazać, iż informacje takie:
  • Są lub stały się publicznie znane bez winy Odbiorcy lub;
  • Zostały zgodnie z prawem otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, lub;
  • w dacie ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą jakiejkolwiek osobie trzeciej bez ograniczeń w zakresie poufności.

3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Strony Ujawniającej, zwane dalej Materiałami, w tym między innymi dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów, wydruki danych, stanowią i pozostają własnością Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej zgody Strony Ujawniającej. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Strony Ujawniającej oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jakie zostały umieszczone na oryginale.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://www.necon.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://www.necon.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl